Stadgar

Stadgar för Uppsala Kollektivhusförening
Tagna vid det extra årsmötet 9 maj 2022

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Uppsala kollektivhusförening och förenginen har säte i Uppsala.

§2 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden.

§3 Syfte
Att verka för nya kollektivhuslösningar i Uppsala

§4 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§5 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som delar föreningens syfte och vision. Årsavgiften fastställs vid årsmötet och gäller per person och kalenderår.
Nytt medlemskap gäller från det datum medlemsavgiften bokförs på föreningens bankgiro. Avgiften avser det kalenderår då betalningen inkommit.
Vid utebliven betalning anses medlemmen ha lämnat föreningen.

§6 Styrelse
Föreningens styrelse består av minst tre ledamöter. Styrelsen ansvarar för beslut som tas på årsmötet samt övrig verksamhet inom föreningen. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§7 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en eller två revisorer. Valbar är personer som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§8 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§9 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas före april månads utgång. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att årsmötet ska anses vara behörigen utlyst måste föreningens medlemmar meddelas minst tre veckor i förväg.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 • Mötets öppnande
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av två justerare tillika rösträknare
 • Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 • Fastställande av dagordning
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Motioner
 • Budget och fastställande av medlemsavgift
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av revisor/-er
 • Val av ledamöter i valberedningen varav en sammankallande
 • Mötets avslutande

§10 Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie årsmöte, ska vara styrelsen tillhanda senast under februari månad. Styrelsen ska bereda lämnade motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med verksamhetsberättelsen.

§11 Extra årsmöte
Om styrelsen, revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver ett extra årsmöte så ska styrelsen kalla till det. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att det extra årsmötet ska anses behörigen utlyst måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§12 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§13 Rösträtt
Medlem får företrädas av annan medlem med fullmakt. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§14 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räkas inte. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal ska valet avgöras genom lottning.

§15 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste en ändring antas
med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet.

§16 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgår av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.